Kodukord

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kodukord on koostatud lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ja lastevanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest.

1.2. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest koolieelsete lasteasutuste tööd reguleerivatest õigusaktidest.

1.3. Kodukord on paberkandjal tutvumiseks kättesaadav meie rühmas.

1.4. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  1. INFOVAHETUS

2.1. Rühma tegevusi kajastav info on rühma infostendil.

2.2. Lapsevanem annab lasteaiale lapse ja vanemate (eestkostjate) andmed: nimed, isikukoodid, telefoninumbrid, koduse aadressi ja e-posti aadressid. Andmete muutumisest tuleb lasteaeda koheselt teavitada.

2.3. Laste ja peresid puudutavaid andmeid töötleb lasteaed vastavalt andmekaitse seadusele.

2.4. Lasteaias pildistatakse laste üritusi, kui lapsevanem ei soovi oma lapse pildistamist, palume sellest lasteaeda informeerida.

2.5. Lapsevanemad võivad pöörduda info, abi ja nõu saamiseks ning ettepanekute tegemiseks lasteaia õpetajate, logopeedi, psühholoogi, hoolekogu või direktori poole.

  1. LASTEAIA TÖÖAEG

3.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.30 kuni 18.00.

3.2. Lasteaed on suletud laupäevadel ja pühapäevadel ning riiklikel pühadel.

  1. LAPSE SAABUMINE, LAHKUMINE JA PUUDUMINE

4.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava.

4.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma õpetajale ning järele tulles, võtab lapse vastu rühma õpetajalt.

4.3. Rühma õpetajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

4.4. Rühma õpetajal on keelatud last anda üle selleks volitamata isikule.

4.5. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud ning vanemaga ei ole võimalik ühendust saada, ootab rühma õpetaja ühe tunni lasteaias. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest.

4.6. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat rühma telefonil või stuudiumis, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda või jõuab lasteaeda hiljem.

  1. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

5.1. Kui laps vajab erihoolt või tähelepanu (nt voodi märgamine, tundlikud kõrvad, higistab palju, astma jms), informeerib lapsevanem sellest rühma õpetajat.

5.2. Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, lööve jm.) last vastu ei võeta.

5.3. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt astma) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteaiatöötajaga.

5.4. Rühma õpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervisehäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

5.5. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele esmast abi.

5.6. Lapse nakkushaigusse haigestumisest peab lapsevanem teavitama rühma õpetajat esimesel võimalusel.

5.7. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). -15 kuni -20 kraadi tuulekülma puhul viibitakse õues kuni 20 minutit (koolieelikud), üle -20 kraadi tuulekülma puhul lapsed õue ei lähe.

5.8. Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele ja kokkuleppele lapsevanematega.

  1. TURVALISUSE TAGAMINE

6.1. Lasteaia õpetajad loovad koostöös lapsevanematega lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

6.2. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve (suitsuandur) ja õuealal videovalve.

6.3. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

6.4. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmaõpetajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, õppekäigule, raamatukokku vm, tagab teine rühma õpetaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

6.5. Õppekäigu ajal liigeldes, kannavad rühma õpetajad helkurveste.

6.6. Õppekäigule (ekskursioonile) minnes, koostab õpetaja nimekirja osalevatest lastest, mis sisaldab laste nimesid ja lapsevanema kontaktandmeid. Nimekiri kinnitatakse direktori poolt.

6.7. Lasteaia territooriumile sisenedes või väljudes suletakse väravad.

6.8. Lasteaeda ei anta kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

  1. LAPSE RIIETUS

7.1. Lapsel peavad lasteaias kaasas olema isiklikud hügieenivahendid: kamm, taskurätt, tüdrukutel juuksekummid.

7.2. Lapsel peavad olema kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

7.3. Jalgrattaga sõitmisel lasteaias peab olema peas jalgrattakiiver.

7.4. Liikumistundideks on lapsel lühikesed püksid ja särk. Võimlemisriideid hoitakse eraldi kotis.

7.5. Lapsel on õueriided ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust ning alati ilmastikule vastav peakate.

7.6. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Tõmblukud riietel ja jalatsitel on terved ja kergelt töötavad, nii et laps nendega hakkama saab.

7.7. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

7.8. Lastel, kellel esineb voodimärgamist, on kapis vahetuspesu.

  1. TOITLUSTAMINE

8.1. Menüüga saab tutvuda rühma infostendil.

8.2. Toitlustamisega seotud küsimustele vastab lasteaia direktor või kokk.

8.3. Lapsevanem teavitab rühma õpetajaid, kui lapsel on mingi toidu suhtes allergia või toidutalumatus.

  1. LASTEAIA TASU

9.1. Lasteaia tasud on:

1) Põltsamaa vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasu.

9.2. Lapsevanema osalustasu väljastab Põltsamaa valla raamatupidaja lapsevanemale e- posti aadressile elektrooniliselt.

  1. MÄNGUASJAD

10.1. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele (mänguasjapäev on meie lasteaias iga nädala kolmapäeval). Keelatud on kaasa võtta mängurelvi, raha, teravad esemed (naelad, noad jms).

10.2. Mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte “ma ei ole kade ja luban teistel ka oma mänguasjaga mängida”.

10.3. Rattad, kelgud, vankrid, suvekärud hoitakse rühma territooriumil kuuris.

10.4. Rühma õpetajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade, -vahendite kadumise või purunemise eest