Aidu Lasteaed-Algkooli kodukord

KINNITATUD Direktori kk nr Kooskõlastatud Hoolekogu koosolekul

Aidu Lasteaia-Algkooli kodukord on kehtestatud PÕHIKOOLI GÜMNAASIUMI SEADUSE § 68 alusel.

1. Üldsätted

1.1. Aidu Lasteaia-Algkooli (edaspidi kool) kodukord on avalik dokument, milles lähtuvalt koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras järgmised korrad:
• Õpikute, tööraamatute, töövihikute kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord
• Hindamisest teavitamise täpsustatud tingimused ja kord, õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord .
• Õppest puudumisest teavitamise kord
• Kooli rajatiste, ruumide, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses
• Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks
• Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord
• Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul
• Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt
• Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord
• Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord
• Nõuded õpilase käitumisele
• Hindamise korraldus („Põhikooli riiklik õppekava”)

1.2. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja kooli õpetajate toas.

1.3. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis õpilase suhtes põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras(Lisa 1)

1.4. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord

2.1. Kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehted on õpilastele kasutamiseks tasuta.

2.2. Tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ei pea õpilased koolile tagastama.

2.3. Õppeaasta algul jagab klassijuhataja õpilastele kooli õpikukogust vajalikud õpikud, tööraamatud ja töölehed.

2.4. Õpilane peab hoolitsema talle antud õppevahendite säilimise eest, sh ümbritseb kattega.

2.5.Õppeaasta lõpus tagastavad õpilased koolile kasutusel olevad õpikud.

2.6. Õpilaste nimekirjast kustutatud õpilane ning töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja tagastab enne lahkumist laenutatud õpikud.

2.7. Kaotatud või rikutud õpik tuleb heastada või asendada uue eksemplariga.

3. Hindamisest teavitamise kord

3.1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud kooli kodulehel. Hindamise korraldus (kuupäev kk nr)

3.2. Veerandi algul teeb õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine nõutavad teadmised, nende hindamise korralduse ja planeeritavad üritused.

3.3. Klassijuhataja teeb õppeaasta algul õpilastele teatavaks õpilaste käitumise ja hindamise põhimõtted ja kriteeriumid koolis.

3.4. Õpilaste vanemaid teavitatakse õppeainete, käitumise ning hoolsuse hindamise põhimõtetest ja korrast lastevanemate koosolekul.

3.5. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool kokkuvõtvatest veerandi- ja aastahinnetest ning käitumise ja hoolsuse hinnetest klassitunnistuste vahendusel.

4. Õppetundidest puudumise teavitamise kord

4.1.Enne õpilase puuduma jäämist teavitab vanem õpilase tundidest puudumisest ja puudumise põhjusest klassijuhatajat teatisega õpilaspäevikus, saates e-kirja või helistades.

4.2. Õppest puudumise 1. päeval teavitab vanem õpilase puudumisest ja puudumise põhjusest klassijuhatajat, saates e-kirja või helistades.

4.3. Õppest puudumise 2. päeval, kui vanem ei ole klassijuhatajat teavitanud, võtab klassijuhataja ise vanematega kontakti ja selgitab välja õpilase puudumise põhjuse.

4.4. Õppest puudumise 3. päeval, kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ja klassijuhatajal ei ole õnnestunud puudumise põhjust välja selgitada, teavitab klassijuhataja direktorit, kes omakorda teatab õpilase puudumisest Pajusi vallavalitsusele, helistades või saates e-kirja.

4.5. Peale puudumist teavitab vanem klassijuhatajat puudumise kestvusest, saates e-kirja, helistades või teatisega õpilaspäevikus.

4.6. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

5. Õpilase õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatiste, ruumide, õppe-, spordi- tehniliste ja muude vahendite kasutamise kord

5.1. Õpilased saavad kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid, vastavalt kokkuleppele vara eest vastutava õpetaja ja kooli töötajaga.

5.2. Spordivahendeid annab välja ja võtab tagasi kehalise kasvatuse õpetaja või klassijuhataja.

5.3. Tehnilised vahendid annab õpilastele kasutamiseks välja ja võtab vastu klassijuhataja.

5.4. Koolimajas toimunud rikkumised, inventari lõhkumine tuleb heastada või materiaalselt hüvitada. Õpilane on kohustatud hoidma korras talle kasutada antud vahendeid.

6. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise , neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord

6.1. Kool tagab õpilaste ja kooli töötajate koolis viibimise ajal nende vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

6.2. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist teavitamine: 6.2.1. Kui õpilane on avastanud olukorra, mis võib ohustada õpilase vaimset või füüsilist tervist, teatab ta sellest koheselt kooli töötajale.
6.2.2. Õpilase turvalisust ja tervist ohustavast juhtumist teavitab kool koheselt lapsevanemat, vastavat ametiisikut, ametiasutust, korrakaitseorganit, kelle pädevuses on antud juhtumi lahendamine.
6.2.3. Kakluse korral, mis lõpeb kehalise vigastuse tekitamisega, teavitatakse vanemaid ja korrakaitseorganeid, vajadusel kutsutakse kiirabi. 6.2.4. Avaliku korra häirimise korral (sõim, avalik solvang, asjade loopimine jne), tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid, vajadusel pöördutakse korrakaitseorganite poole.
6.2.5. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral teeb õpilase vanem avalduse korrakaitseorganile (politseile).
6.2.6. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi lahendamisel lähtutakse kooli seadusandlikest aktidest või pöördutakse ametiasutuste poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine.
6.2.7. Kui koolitöötaja on avastanud vaimset ja füüsilist turvalisust ohustava olukorra, lahendab olukorra esmalt ise, keerulisema või tõsisema juhtumi korral pöördub kooli juhtkonna poole, kes hakkavad tegelema juhtumi lahendamisega.
6.2.8. Kui asutuse territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud või isikud, kes võivad ohustada õpilaste ning kooli töötajate turvalisust, tuleb kohe pöörduda korrakaitseorganite poole seaduses ettenähtud meetmete rakendamiseks.

7. Õpilasele ja lapsevanemale kooli päevakava teavitamise kord

7.1. Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.

7.2. Kooli päevakava ja selle osad tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks õpilaspäeviku ja klassikoosoleku kaudu.

7.3. Õpilaste vanematele tehakse teatavaks päevakava muudatused õpilaspäeviku või telefoni kaudu.

8. Õpilaste tunnustamise kord Õppeülesannete ja kohustuste eeskujuliku täitmise ja kooli eduka esindamise eest tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

8.1. Suuline ja kirjalik kiitus avaldamine infostendil.

8.2. Direktori käskkirjaline tunnustus õppeaasta lõpul koos kandmisega klassitunnistusele, kelle veerandi- või aastahinded on neljad-viied ning käitumine ja hoolsus „eeskujulik“ või „hea“; (muusika-, kunsti-, tööõpetuse ja kehalise kasvatuse hinne võib olla „hea”).

8.3. Kooli tänukiri kooli hea esindamise eest olümpiaadidel, võistlustel ja teistel klassi- ja koolivälistel üritustel.

8.4. Kiituskirjaga lõpetaja autasustamine meene või raamatuga.

8.5. Õpilase vanemate tunnustamine ja tänamine kooli lõpuaktusel.

8.6. Eeskujuliku käitumise ja väga hea õppeedukusega õpilaste esitamine vallavanema vastuvõtule.

9. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt

9.1. Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut või tekitada materiaalse kahju ning samuti eksides üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu.

10. Kooli poolt hoiule võetud esemete hoiustamise ja tagastamise kord

10.1. Kooli hoiule antud ese tagastatakse õpilasele õppepäeva lõpus. Korduva kodukorra rikkumise korral tagastatakse kooli hoiule võetud ese (esemed) õpilase vanemale.

11. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord

11.1. Tugi-ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendatavast meetmest õpilast ja tema vanemat direktori käskkirja ärakirja või õppenõukogu otsuse kättetoimetamise kaudu.

12. Nõuded õpilase käitumisele

12.1. Õpilane juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest.

12.2. Kui õpilane kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta nõu saamiseks õpetaja poole.

12.3. Õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu).

12.4. Õpilane käitub eakohaselt, samas vastutades oma tegude tagajärgede eest.

12.5. Õpilane oma käitumisega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri.

12.6. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda.

13. Hindamise korraldus dubleerituna kooli õppekava üldosast Hindamise korraldus on sätestatud kooli õppekava üldosas kooskõlas Põhikooli riikliku õppekavaga

Lisa 1 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine

Õpilase suhtes võib rakendada järgmisi tugi-ja mõjutusmeetmeid:
1. Individuaalne suuline märkus.
2. Õppetööks mittevajalike esemete hoiulevõtmine.
3. Kirjalik märkus õpilaspäevikus.
4. Õppetunnist eemaldamine ja võimalusel klassijuhataja või direktori juurde saatmine õppeülesande täitmise kohustusega. Korrarikkumise või allumatuse korral õpetaja teavitab klassist välja saadetud õpilasest klassijuhatajat või direktorit ja annab kaasa õpilasele tööülesande.
5. Õpilase käitumise arutamine vanemaga.
6. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. Teatatakse lapsevanemale.
7. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest.
8. Õpilasega käitumise arutamine juhtkonnas.
9. Direktori käskkirjaline noomitus.
10. Käitumishinde alandamine “mitterahuldavaks”.
11. Ajutist õppetundides osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppetundides osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu.
12. Rakendamise otsustab õppenõukogu.

Lisa 2 Õpilasreeglid ÕPILASENA:
1. TULEN KOOLI/TUNDI JA LAHKUN KOOLIST ÕIGEAEGSELT:
• Õppetöö algab koolis kell 8.00, koolimaja peauks avatakse 7.00.
• Tulen kooli 15 min enne oma esimest tundi. ‘
• Koolist lahkun pärast oma tundide/ringitöö/ürituse/pikapäevarühma töö lõppu.

2. OLEN KORREKTNE:
• Mul on õpilaspäevik, milles kajastub õppetööks vajaminev informatsioon ning teatised kodu ja kooli vahel.
• Täidan õpetajate ja koolitöötajate korraldusi ja klassi reegleid.
• Istun klassis kohal, mille õpetajaga kokku lepime.
• Üksikutest ainetundidest puudumiseks küsin luba aineõpetajalt.
• Viibin koolis vahetusjalatsites, riietun puhtalt, õpilasele kohaselt (aktustel ja pidudel pidulik riietus), kooliruumides ei kanna mütsi.
• Välisriided ja –jalatsid jätan riietehoidu, kuid raha, dokumendid, võtmed, telefoni ja muu väärtusliku kannan endaga kaasas.

3. OLEN VIISAKAS:
• Kõnelen normaalse häälega, kasutan korrektset pöördumist ja sõnavara.
• Tervitan kõiki viisakalt, uksest sisenemisel ja väljumisel annan teed täiskasvanutele, poisina tüdrukutele.
• Olen sõbralik, ei vägivallatse, ei tee haiget teistele oma sõna ega teoga.
• Pean korda ja vaikust ning täidan koolitöötajate korraldusi, olen abivalmis, teen koostööd.
• Käitun nii, et see ei segaks tunnitööd ja muud tegevust, ei nätsuta/söö/joo tunnis jms.
• Hoian enda ja teiste tervist.
• Tundide ajaks lülitan välja mobiiltelefoni, ei võta kooli kaasa õppetööks mittevajalikke ja ohtlikke esemeid.
• Söögisaali sisenen vaikselt, söögilauas söön ja räägin vaikselt, ei vii toitu kaasa.

4. MINU TÖÖ ON ÕPPIMINE:
• Võtan kaasa kõik õppevahendid (vastavalt tunniplaanile) ning iga tunni alguseks panen välja tunniks vajalikud vahendid.
• Töötan tunnis võimetekohaselt, vastutan oma õppimise ja õpitulemuste eest.
• Koduste ülesannete mittetäitmise ja õppevahendite puudumisest teavitan õpetajat tunni alguses ning tegemata tööd esitan õpetajale kokkulepitud ajaks (1 koolinädala jooksul).
• Puudutud tundides läbivõetud materjali omandan iseseisvalt ja/või küsin/saan abi õpetajalt, kaasõpilastelt.
• Kodused ülesanded kirjutan õpilaspäevikusse.
• Pikapäevarühmas arvestan õppimise ajal kaasõpilastega, tegelen oma koduülesannetega.

5. JÄRGIN LIIKLUS- JA TEISI OHUTUSEESKIRJU:
• Pimedal ajal kannan helkurit.
• Kui tulen kooli jalgrattaga, siis kannan ka kiivrit, jalgratta panen alati lukustatult jalgrattahoidikusse.
• Vahetundide ajal kooli territooriumil jalgrattaga ei sõida.
• Käitun mänguväljakul ettevaatlikult ja heaperemehelikult, täidan reegleid.

KÕIGI OMA MUREDE, SOOVIDE, ETTEPANEKUTE JA KÜSIMUSTEGA VÕIN IGAL AJAL PÖÖRDUDA KLASSIJUHATAJA, AINEÕPETAJA VÕI DIREKTORI POOLE. SIIN KOOLIS TÄIDAN SELLE KOOLI KODUKORDA